Acharya Tiruvadighale Saranam. Tirunakshatra Subhakanshalu.

Source: Varija News